Úvodná stránka Náš región Hlavné rozdiely v regiónálnej oblasti
Hlavné rozdiely v regiónálnej oblasti

Hlavné rozdiely v regionálnej oblasti

 

V pridunajskom regióne nachádzame rozdiely už medzi prvými a veľmi všeobecnými ukazovateľmi.Na maďarskej strane regiónu je v tejto oblasti veľmi priaznivá situácia na trhu práce, v niektorých častiach a odvetviach tohto územia je dokonca nedostatok pracovného potenciálu. Miera nezamestnanosti je pomerne nízka. Podľa HDP na jedného obyvateľa je tento región v porovnaní s hlavným mestom Maďarskej republiky, druhou najbohatšou  oblasťou Maďarska, obzvlášť je to Győr-Moson-Sopronská a Komárom-Ostrihomská župa. Na území Slovenskej republiky už nie je v tomto regióne taká priaznivá situácia na trhu práce, je tu vyššia miera nezamestnanosti,  spôsobená neprítomnosťou veľkých zamestnávateľov sústredených v priemyselnej zóne. Región južného Slovenska nemá vybudované priemyselné parky, zamestnávatelia sú rozmiestnený na pomerne veľkom a husto osídlenom území.


Štrukturálne rozdiely trhu práce na Slovensku a v Maďarsku.  V oboch krajinách prihraničného regiónu má celkovo trh práce rozdielny charakter aj štruktúru. Na Slovensku sú aktivity na trhu práce na oveľa vyššej úrovni ako v  Maďarskej republike, čo súvisí aj casino s vyššou mierou nezamestnanosti. Na druhej strane, je zamestnateľnosť z celoštátneho hľadiska na porovnateľnej úrovni.

Rozdiely v miere zamestnanosti súvisia so štruktúrou zamestnanosti,ktorá je veľmi rozdielna na oboch brehoch Dunaja. Na strane slovenskej je mimoriadne vysoká miera zamestnanosti v poľnohospodárstve, pohybuje sa okolo 12%, kým na strane maďarskej sú to 4 %. Na maďarskej strane zamestnávajú rôzne odvetvia priemyslu a stavebného priemyslu približne 40% ekonomicky činného obyvateľstva , čo vysoko prekračuje priemer Maďarska. V týchto odvetviach je zamestnanosť na slovenskej strane relatívne nízka, nedosahuje ani 30%. Pomer zamestnanosti je vyšší vo výrobných službách, predovšetkým v odvetví obchodu na Slovensku, kým v Maďarsku v odvetviach nevýrobných služieb.

 

rozdiel